ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

    เงื่อนไขของสมาชิกของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท เวโรนิก้า บาย วีพี จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับลูกค้าซึ่งลงทะเบียนสมัครสมาชิก กับบริษัท ซึ่งต่อไปเรียกว่า “สมาชิก” อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อสมาชิกสามารถสะสมแต้มผ่านระบบสมาชิก รวมถึงช่องทางอย่างอื่นซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทกำหนด โดยเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ของบริษัทอาจมีลักษณะกระทบสิทธิของสมาชิก ซึ่งสมาชิกควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัทสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทได้โดยทันที โดยรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม “สมาชิก”
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2.การเป็นสมาชิก
ลูกค้าซึ่งประสงค์จะสมัครสมาชิก สามารถดำเนินการด้วยช่องทางและวิธีการดังนี้
2.1 ทางเว็บไซต์
2.2 ทางแอพพลิเคชั่น
2.3 โดยพนักงาน
3.เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 การเก็บรวบรวม
สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าซึ่งได้บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) หรือตามพาสปอร์ต (Passport) หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม ของสมาชิกด้วย
3.2 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาชิกตกลงและยอมรับให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
(ก) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสมาชิกกับบริษัท เพื่อดำเนินการตามคำขอของสมาชิกก่อนเข้าทำสัญญานั้น เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของสมาชิก ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกในภาพรวม
(ข) ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกรายบุคคล โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่บริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้
3.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สมาชิกตกลงและยอมรับว่าบริษัทอาจทำการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บริษัทในกลุ่มของบริษัท เวโรนิก้า บายวีพี จำกัด เช่น บริษัท วีพี โค้ชชิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามข้อ
3.2 รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
3.4 ระยะเวลาในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
สมาชิกตกลงและยินยอมให้บริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ายังเป็นสมาชิก และให้ทำลายหรือดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ความเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง เว้นแต่ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะไม่สามารถทำลายหรือลบได้อันเนื่องมาจากความจำเป็นของบริษัท ที่ต้องเก็บรักษาตามสัญญาอันเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
3.5 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สมาชิกมีสิทธิขอดูและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โดยหากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก สมาชิกสามารถขอให้บริษัทเปิดเผยวิธีการได้มาได้ ในกรณีบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ เป็นต้น มีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ระงับ หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ในกรณีที่สมาชิกยกเลิกการการเป็นสมาชิก หรือบริษัทได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ มีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ได้
3.6 ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
สมาชิกทราบว่าการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถเป็นสมาชิก แต่ยังสามารถใช้บริการอื่นๆ ในร้านได้ตามปกติ
4. คุณสมบัติและหน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกทราบว่า
4.1 บุคคลที่จะทำการสมัครเป็นสมาชิกได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
4.2 กรณีที่สมาชิกมีอายุตั้งแต่ 10-19 ปี บริษัทมีสิทธิขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ลงนามหรือแสดงความยินยอมในหนังสือยินยอมการสมัครสมาชิก เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกหรือเพื่อคงสถานะการเป็นสมาชิกไว้ได้ โดยหากบริษัทได้ร้องขอเอกสารดังกล่าว แล้วสมาชิกหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ปฏิเสธในการให้ความยินยอมในเอกสารนั้น บริษัทจำเป็นต้องทำการปฏิเสธการรับสมัครหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกนั้น ทั้งนี้ แต้มหรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับระหว่างการเป็นสมาชิกจะถูกโอนไปยังผู้ที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้
4.3 สมาชิกยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเอง และได้ทำการสมัครสมาชิกด้วยตนเอง
4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4.5 หากสมาชิกเจตนากรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกไม่ถูกต้องในสาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงทางกฎหมายหรือได้รับความเสียหาย เช่น อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิกดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกได้รับจากการเป็นสมาชิกนั้น
5. สิทธิประโยชน์
ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือ นโยบายทางการตลาดของบริษัท
6. การคืนสินค้า และ/หรือ แต้มสะสม
6.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าคืนสินค้า ข้าพเจ้าต้องคืนแต้มสะสมที่ได้รับจากสินค้าที่คืนนั้น รวมทั้งของพรีเมียมซึ่งแลกรับมาจากแต้มสะสมไปก่อนแล้วนั้นแก่บริษัท โดยหากไม่สามารถส่งคืนของพรีเมียมในสภาพที่สมบูรณ์ได้ ข้าพเจ้าตกลงคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของพรีเมียมแทน
6.2 ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าใช้แต้มสะสมของข้าพเจ้าเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากร้านค้าตามที่บริษัทกำหนด แล้วมีการคืนสินค้าบางรายการจากการชำระเงินในครั้งดังกล่าว ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับแต้มสะสมที่ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดในครั้งนั้นคืน
7. การสะสมแต้ม จากการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ
7.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าการสะสมแต้มต้องแสดงความเป็นสมาชิก ณ จุดให้บริการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
7.2 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า การสะสมแต้มจากการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ เป็นไปตามรายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภทที่บริษัทกำหนด และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท
8. การแลกหรือรับสิทธิประโยชน์
ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า ข้าพเจ้าจะต้องแสดงบัตรทุกครั้งก่อนการแลกหรือรับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากบริษัท โดยหากมีการแสดงบัตรหลังจากที่ธุรกรรมใดๆ ได้ดำเนินการไปแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะสละสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
9. อายุการใช้งานของสมาชิก
สมาชิกจะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่เป็นสมาชิก โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบแต้มสะสมได้ที่ไลน์
10. การต่ออายุ
ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทจะให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนสมาชิกหรือต่ออายุใหม่แก่ข้าพเจ้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
11. บัตรถูกขโมย หรือสูญหาย
11.1 บัตรถูกขโมยหรือสูญหาย บริษัทตกลงจะทำการคืนแต้มสะสมให้ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และได้แจ้งความจำนงขอออกบัตรใหม่กับบริษัท พร้อมทั้งแสดงบันทึกประจำวันแจ้งความร้องทุกข์ โดยข้าพเจ้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรตามที่บริษัทกำหนด
11.2 หากบัตรถูกขโมยหรือสูญหายเกิดขึ้นจากการกระทำทุจริตใดๆ ของข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว บริษัทปฏิเสธไม่รับผิดชอบชดใช้แต้ม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรคืนให้กับข้าพเจ้า
12. บัตรชำรุด
12.1 กรณีบัตรชำรุดที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทดังต่อไปนี้ บริษัทจะดำเนินการออกบัตรใหม่ให้ โดยสมาชิกไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่
    12.1.1 บัตรที่ไม่สามารถเปิดใช้ได้ในครั้งแรก ณ จุดขาย
    12.1.2 บัตรที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทแล้วพบว่าเป็นความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากขั้นตอนการผลิต
  12.1.3 บัตรชำรุดภายใน 15 วันนับจากวันเปิดใช้บริการบัตรครั้งแรก โดยที่การชำรุดนั้นมิได้เกิดจากเหตุภายนอกหรือ การกระทำของผู้ถือบัตรเองไม่ว่าจงใจ หรือประมาทเลินเล่อทั้งนี้ สมาชิกต้องทำการติดต่อบริษัทเพื่อทำการเปลี่ยนบัตรใหม่
12.2 กรณีบัตรชำรุดที่บริษัทสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบดังต่อไปนี้ หากสมาชิกประสงค์ที่จะใช้บริการบัตรดังกล่าว สมาชิกจะต้องขอออกบัตรใหม่และชำระค่าธรรมเนียมในการออกบัตรให้แก่บริษัท
    12.2.1 บัตรชำรุดหลังจาก 15 วันนับจากวันที่มีการเปิดใช้บริการบัตรครั้งแรก
    12.2.2 บัตรชำรุดจนไม่อาจเรียกหรืออ่านข้อมูลใดๆ จากหน้าบัตรหรือจากฐานระบบของบริษัท หรือไม่อาจพิสูจน์ได้ ว่าเป็นบัตรของบริษัท
12.3 บริษัทจะทำการโอนสิทธิประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลของบริษัทเข้าบัตรใหม่ให้แก่สมาชิกที่ชำรุดทุกกรณี
13. การยกเลิก
13.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัครนี้ โดยไม่ต้องส่งคืนเอกสารแก่ข้าพเจ้า หรือสามารถยกเลิกสมาชิกได้
โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว หากสมาชิกมีความประสงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิก สามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ Email : hello@veronikabyvp.com
13.2 กรณีสมาชิกร้องขอให้ยกเลิกความเป็นสมาชิก
    ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า
    (ก) บริษัทต้องใช้เวลาในการดำเนินการยกเลิกความเป็นสมาชิกเป็นเวลา 30 วันนับแต่วันที่สมาชิกได้ร้องขอ อันเนื่องมาจากกระบวนการในการลบหรือทำลายข้อมูล หรือการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป ต้องบอกกล่าวไปยังผู้มีส่วนข้องให้ดำเนินการด้วย ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากข้อมูลส่วนบุคคลมีปริมาณมากและซับซ้อน โดยหากต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 30 วัน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว โดยในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทอาจทำการติดต่อไปยังท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในการยืนยันตัวตนและเพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อให้การลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น
    (ข) ผู้ร้องขอจะไม่สามารถทำการสมัครสมาชิกใหม่ได้ภายในกำหนดเวลา 180 วัน หรือจนกว่าบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
14. กรณีข้อโต้แย้ง หรือทุจริต
14.1 กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแต้มจากการเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและปรับแต้มย้อนหลังได้ไม่เกิน 180 วัน และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
14.2 กรณีพบว่ามีการฉ้อฉล ปลอมแปลง หรือการกระทำทุจริตใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแต้มสะสม เพื่อแลกรับของพรีเมียม และ/หรือ สินค้า และ/หรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้อื่นกระทำการข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการโอนสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
15. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม
15.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะที่แจ้งขอสมัครสมาชิก และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15.2 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสมาชิก การแลก ของ พรีเมียม และสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ง คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
16. ค่าธรรมเนียมสมาชิก
สำหรับค่าธรรมเนียมสมาชิก อาจมีค่าธรรมเนียมในการสมัครตามการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
17. ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้าพเจ้าสมาชิกทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญา โดยห้ามมิให้ข้าพเจ้าโอน อนุญาต ลอกเลียน หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำสิทธิดังกล่าวไปใช้ในทางอื่นใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อประโยชน์ของการใช้บัตรเท่านั้น หากมีการฝ่าฝืนกระทำการดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฏหมายกับผู้ที่กระทำการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
18. ภาษาและกฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้บังคับ การแปลความหมาย การตีความ ความสมบูรณ์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดี

19. การใช้วีดีโอ รูปภาพหรือคำติชม ของลูกค้า
ทางบริษัทอาจมีการใช้วีดีโอ รูปภาพหรือคำติชม ของลูกค้าเพื่อสร้างสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เว็บไซต์ และ/หรือ ช่องทางออฟไลน์เช่นสื่อสิ่งพิมพ์ หากลูกค้าเห็นว่าไม่เหมาะสมสามารถแจ้งเพื่อให้เราทำการลบสื่อนั้นได้

20. เหตุฉุกเฉิน/ข้อร้องเรียน
กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกที่เบอร์ 063 692 9636 หรือ Email : hello@veronikabyvp.com

 

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำการเก็บรวบรวมไว้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) หรือตามพาสปอร์ต (Passport) หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น รวมถึงการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของสมาชิกได้ ดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม ของสมาชิกด้วย (ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ข้อ 3.1) เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ (ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ข้อ 3.2 (ข)) รวมถึงเปิดเผยต่อบริษัทในกลุ่มของบริษัท เวโรนิก้า บาย วีพี จำกัด บริษัท วีพี โค้ชชิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นด้วย ซึ่งบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่บริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้
ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งมายังบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยสามารถติดต่อมายังบริษัท ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ 

ศูนย์บริการสมาชิกที่เบอร์ 063 692 9636 หรือ Email : hello@veronikabyvp.com

 

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สิทธิประโยชน์เฉพาะตัวแก่สมาชิก

    สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำการเก็บรวบรวมไว้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) หรือตามพาสปอร์ต (Passport) หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น รวมถึงการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของสมาชิกได้ ดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม ของสมาชิกด้วย (ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ข้อ 3.1) เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกรายบุคคล (ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ข้อ 3.2 (ข)) ซึ่งบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่บริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้
   

    ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ประสงค์รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวอีกต่อไป สามารถแจ้งมายังบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยสามารถติดต่อมายังบริษัท ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

ศูนย์บริการสมาชิกที่เบอร์ 063 692 9636 หรือ Email : hello@veronikabyvp.com